Hazırladığımız Ulusal Mesleki Standartlar İçin Görüşlerinizi Bekliyoruz.

Hazırladığımız Ulusal Mesleki Standartlar İçin Görüşlerinizi Bekliyoruz.

Görüş alınacak Ulusal Mesleki Standartlar aşağıda listenmektedir, ilgili dosyaları indirmek için metne tıklamanızı gerekmektedir.

Görüş yazılarınızı 12 Şubat 2024 tarihine kadar info@cepheder.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

1- Alüminyum Cephe Kaplamacısı 

2- Panel Cephe Kaplamacısı 

3- Görüş Bildirim Formu 

3-  Kurum Başkanının yazısı  

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-40515021-101.01.01-5333 06/11/2023
Konu : Taslak Meslek Standartlarının Görüşe
Gönderilmesi

 

İLGİLİ MAKAMA,

Malumları olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde
ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri
belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütmektedir.

Meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan
çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(CEPHEDER) MYK’den herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin ulusal meslek standartları
hazırlamak üzere Kurumumuza iletmiş olduğu talep değerlendirilmiş ve MYK ile CEPHEDER arasında
“Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İş Birliği Protokolü” 30.11.2020 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan
protokol ile ulusal meslek standardı hazırlama süreci başlamıştır.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşun hazırladığı taslak meslek
standardının Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.
Görevlendirilen kuruluş taslak meslek standardını ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi,
işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.)
görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak
standarda aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ye sunulur.

Taslak standart üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek
değerlendirilir ve doğrulanır.

İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan standart MYK Yönetim Kurulu onayı
sonrası Resmî Gazete’de yayımlanarak UMS niteliğini kazanır.
CEPHEDER’in İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslaklara ilişkin değerli görüş
ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.
Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin CEPHEDER’e iletilmesi hususunda gereğini bilgilerine arz/rica
ederim.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Kurum Başkanı

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r