Kimler Üye Olabilir?

CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği) asli ve fahri üyelik koşulları ve çeşitleri tüzüğün 7 ve 8. maddelerinde açıklanmıştır.

MADDE 7
a) Fiil ehliyetine sahip olan ve işbu Tüzük ile mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, işbu Tüzükte belirtilen şartları sağlamak kaydıyla Dernek’e üye olabilirler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
Affa uğramış olsalar bile;
i. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar,
ii. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar, istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
iii. Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar, Sürekli olarak,
iv. Türk Ceza Kanununun 312 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçtan mahkûm olanlar derneğe
üye olamaz.

b) Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun temsille görevlendireceği kişi tüzel kişiyi temsilen oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, tüzel kişi üye adına oy kullanacak kimse tüzel kişi üye tarafından yeniden belirlenir ve Derneğe yazılı olarak bildirilir.

c) Derneğe üye olacak gerçek veya tüzel kişi, aşağıda belirtilen gruplardan en az birinde faaliyet gösterdiğini belgelemeli ve bu gruplardan hangisi içinde yer almak istediğini başvuru dilekçesinde belirtmeli.
Faaliyet Alanları:
1. Metal Esaslı Cephe Kaplama Malzemesi ve bileşenleri
2. Çimento Esaslı Cephe Kaplama Malzemesi ve bileşenleri
3. Kil Esaslı Cephe Kaplama Malzemesi ve bileşenleri
4. Cam Esaslı Cephe Kaplama Malzemesi ve bileşenleri
5. Plastik Esaslı Cephe Kaplama Malzemesi (PVC, PE, PC, CTP) ve bileşenleri
6. Ahşap cephe kaplama malzemeleri ve bileşenleri
7. Doğal/Yapay taş kaplama malzemeleri ve bileşenleri
8. Dış Cephe Boya Malzemesi ve bileşenleri
9. Diğer (Kauçuk v. b Kaplama malzemeleri, bantlar, güneş kırıcılar v.b tamamlayıcı ürünler )

d) Üyelik başvurusu Kurucu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden en az iki üyenin tavsiyesi üzerine dilekçe ile yapılır. Yönetim kurulu ilgili başvuruyu değerlendirir. Aday üyenin yazılı üyelik talebi, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde incelenerek olumlu veya olumsuz olarak karara bağlanır.
Alınan karar müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Karar olumlu ise üyenin hangi faaliyet alanında yer alacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek müracaat sahibine bildirilir.

e) Üyelik için başvuruda bulunacak kişinin işbu maddenin Madde. 4/f bendinde belirtilen konularda faaliyette bulunan bir kuruluşun sahibi, yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi olması gereklidir. Aday üye asli üyeliğe kabul edildiği takdirde, bağlı bulunduğu kuruluşu da temsil eder.

f) Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe üyeliğinde “asli üyelik” ve “fahri üyelik” olmak üzere iki tür üyelik yöntemi vardır. Asli üyelik başvurusu için aday üye başvuru formu dolduracak olup, üyelik başvuru formunun sunulması aday tarafından Dernek Ana Tüzüğü hükümlerinin kabul edildiğini, başvuru sahibinin asli üyeliğe kabul kriterlerini haiz olduğunu ve bu Tüzükle belirlenmiş sorumluluk ve yükümlülüklere uygun hareket edeceğini beyan ve kabul etmesi anlamına gelir. Asli üyeler Derneğin tüm yetkili organlarında görev alabilir, seçme ve seçilme hakkını haizdir, Asli üyeler Dernek faaliyetleri ile etkinliklerine katılabilir.

g) Asli Üyeliğe kabul edilebilmek için aşağıdaki şartların da yerine getirilmesi gereklidir:
g.1) Aday üretici ise;
Ürettiği malzeme TSE, EN veya eşdeğeri bir ürün belgesine sahip ise bu hususu belgeler. Anılan belgeler Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Derneğe üye olan üretici tüzel kişi şirketler gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak, dernek bünyesinde yer alıp çalışmalara katkıda bulunmak, dernek faaliyetlerinden ve üyelerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, kendilerini temsil eden tüzel kişi yanında 2 gerçek kişiyi daha tespit ederek Derneğe üye önerebilirler.

g.2) Aday Distribütör ise;

Üretici üye adayları bakımından aranan üyelik koşulları geçerlidir. Derneğe üye olan distribütör tüzel kişi şirketler gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak, dernek bünyesinde yer alıp çalışmalara katkıda bulunmak, dernek faaliyetlerinden ve üyelerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, kendilerini temsil eden tüzel kişi yanında 1 gerçek kişiyi daha tespit ederek derneğe üye önerebilirler.

g.3) Aday Uygulamacı ise;

Sadece tüzel kişi üyeliği kabul edilmektedir. Biri üretici 3 üye firma tarafından önerilmesi ile üyelik başvurusu kabul edilir ve YK onayından sonra üye kabul edilir. Derneğe üye olan uygulamacı tüzel kişi şirketler gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak, dernek bünyesinde yer alıp çalışmalara katkıda bulunmak, dernek faaliyetlerinden ve üyelerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, kendilerini temsil eden tüzel kişi yanında 1 gerçek kişiyi daha tespit ederek derneğe üye önerebilirler.

g.4) Aday “Destekleyici Üye” ise :

Akademisyen ile tasarım ofisinde görev yapan mimarlık mesleğine sahip, çatı cephe sektöründe üretim / satış / hizmet faaliyeti olmayan gerçek kişilerdir.

g.5) Aday Danışmanlık Hizmeti Veren Firma ise Cephe ürünleri sektörüne danışmanlık hizmeti veren tüzel kişilerdir.

g.6) Firma Ek Kişi Üyeliği : CEPHEDER üyesi tüzel kişilerin çalışanı olan, firmanın 2.kişisi / ek temsilcisi olarak kabul edilen, firma ortak kararı ile belirlenen kişidir.

g.7) Dernek Üyeliği Cephe ürünleri sektöründe faaliyet gösteren sanayici-şirketlerin üye olduğu sektör dernek-birlikleridir.

h) Derneğe üye olarak kabul edilen kişiler, ödenmesi zorunlu olan Genel Kurul tarafından tespit ve kabul edilen yıllık aidatların ilk taksitlerini, başvurusunun kabul edildiğinin kendisine bildirimi üzerine ödeyerek üyeliklerinin kesinleşmesini sağlarlar. Bu ödemenin 30 gün içinde yapılmaması halinde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, kendiliğinden ortadan kalkar ve başvuru reddedilmiş kabul edilir. Adları üye kayıt defterine sıra ile kaydedilir. Asli üyelerin ödemekle zorunlu oldukları aidatların ödeme dönemleri, Dernekler Yasası çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

i) Bir firmadan en fazla iki kişi üye olabilir.

FAHRİ ÜYELİK:
MADDE 8
Fahri üyeler yönetimde rol almaksızın Dernek bünyesinde yer alıp çalışmalara katkıda bulunabilir ve dernek faaliyetlerinden yararlanabilir. Kendi müracaatlarına istinaden fahri üyelik verilenler aidat öder. Ayrıca Dernek için manevi bir değer taşıyan, toplumdaki ve cepheciler camiasındaki sosyal yerleri, kişilikleri ile Derneğe, Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuş veya bulunabilecek kişilere bu şahısların müracaatı olmazsa dahi onayları alınarak Yönetim Kurulu tarafından fahri üyelik verilebilir. Bu şekilde fahri üyelik verilenler aidat ödemezler. Fahri üyelerin, seçme ve seçilme hakları yoktur; oy kullanmamak kaydıyla genel kurullara katılabilir.

Paylaş:

Y ü k l e n i y
r